Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

Statut ZKBS RP

STATUT
ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów

Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.

w dniu 12 marca 2011 w Poznaniu


Nazwa, teren działania i siedziba

§ 1

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej – związek stowarzyszeń”.

Jest ono związkiem bractw w myśl art. 22 Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej – zwane dalej Zjednoczeniem, posiada osobowość prawną.

§ 3

 Siedzibą Zarządu Zjednoczenia jest miasto Poznań.

§ 4

 Terenem działalności jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej organizacyjnie podzielony na Okręgi przez Zarząd Zjednoczenia, z uwzględnieniem historycznych Okręgów.

§ 5

 1. Zjednoczenie posługuje się jednolitą pieczęcią, której wzór ustala Zarząd, oraz posiada jednolitą odznakę.

2. Członkowie Bractw mają prawo posiadania, używania i noszenia broni palnej i białej z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.

§ 6

 1. Zjednoczenie posiada prawo do nawiązywania kontaktów, prowadzenia współpracy oraz członkostwa w krajowych i zagranicznych organizacjach bractw strzeleckich.

2. Zjednoczenie nie jest związane z żadną partią polityczną.

Cele Zjednoczenia i sposoby ich realizacji

§ 7

 1.Zjednoczenie zrzesza historycznie umundurowane lub noszące swoje stroje Kurkowe Bractwa Strzeleckie działające w Rzeczypospolitej Polskiej w celu:

1) budzenia świadomości poczucia obowiązków obywatelskich, patriotycznych i państwowych względem Państwa Polskiego,
2) kontynuowania tradycyjnego strzelania obywatelskiego celem pielęgnowania gotowości bojowej do obrony Państwa,
3) pielęgnowania tradycji i obyczajów Kurkowych Bractw Strzeleckich wynikających z tysiącletniej historii Państwa Polskiego i jego chrześcijańskich korzeni,
4) szerzenia idei Kurkowych Bractw Strzeleckich przejawiających się działaniem na rzecz umacniania braterstwa i przyjaźni ludzi szczególnie w społecznościach lokalnych;
5) zachowania kulturowego dziedzictwa w jednoczącej się Europie.

2. Zjednoczenie reprezentuje stowarzyszone kurkowe bractwa strzeleckie wobec władz państwowych, organów administracji państwowej, samorządowej i organizacji społecznych –z zadaniem wspierania działalności bractw stowarzyszonych w realizacji ich celów statutowych.

§ 8

 Zjednoczenie realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie imprez kulturalnych i strzeleckich,
- poszerzanie wiedzy w zakresie historii i tradycji bractw strzeleckich,
- branie czynnego udziału w życiu kulturalnym kraju i regionów.

Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków Zjednoczenia

§ 9

1. Członkiem Zjednoczenia może być każde Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
2. Bractwo ubiegające się o wstąpienie, powinno stosowny wniosek na piśmie złożyć do Zarządu.
3. Zasady i tryb przyjmowania Bractw ustali Zarząd stosowną uchwałą.
4. Prawa członkostwa nabywają Bractwa mocą uchwały Zarządu Zjednoczenia.

§ 10

1. Członkostwo ustaje poprzez:

1) wystąpienie zgłoszone przez odnośne Bractwo pisemną deklaracją,
2) wykluczenie w przypadkach gdy:

a) działalność danego Bractwa narusza przepisy niniejszego statutu,
b) Bractwo uległo rozwiązaniu lub utraciło osobowość prawną,
c) zalega ze składkami do Zjednoczenia dłużej niż 12 miesięcy.

2. Wykluczenie Bractwa ze Zjednoczenia wymaga każdorazowo:

1) uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia – pkt 2)a,
2) uchwały Zarządu Zjednoczenia – pkt. 2)b, 2)c.

3. W powyższych przypadkach następuje utrata wszelkich praw do Zjednoczenia a także do majątku Zjednoczenia.

§ 11

Bractwa będące członkami Zjednoczenia mają prawo do:

a) używania odznaki „Krzyż Zjednoczenia”,
b) udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów Zjednoczenia poprzez swoich delegatów posiadających prawo głosu,
c) udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez Zjednoczenie,
d) zgłaszania swoich imprez do kalendarza imprez Zjednoczenia.

§ 12

Do obowiązków bractw zjednoczonych należy:

a) przestrzeganie przepisów statutu Zjednoczenia,
b) stosowanie się do uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia lub Zarządu Zjednoczenia,
c) terminowe opłacanie składek,
d) przynależność do Okręgu Zjednoczenia.

Władze Zjednoczenia, tryb dokonywania ich wyboru i uzupełniania składu oraz ich kompetencje

§ 13

Władzami Zjednoczenia są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia,
b) Zarząd Zjednoczenia,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Honorowy.

2. Jeżeli odbywają się wybory władz Krajowy Zjazd Delegatów zwany jest Kongresem Zjednoczenia.

§ 14

1. Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia składa się z upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Kurkowych Bractw Strzeleckich, przynależnych do Zjednoczenia.
2. Każde Bractwo ma prawo wydelegować jednego (delegata) członka na każde rozpoczęte 20 członków.
3. W delegacji winien znajdować się prezes Bractwa lub delegat znający wewnętrzne sprawy organizacyjno – administracyjne Bractwa.
4. Delegaci winni być zaopatrzeni w pisemne pełnomocnictwo odnośnego Zarządu, którym muszą się legitymować wobec Zarządu Zjednoczenia pod rygorem utraty brania udziału w głosowaniu.
5. Bractwa zalegające z zapłaceniem składek, nie są uprawnione do wysyłania delegatów na Zjazd z prawem głosowania.

§ 15

1. Co roku Zarząd Zjednoczenia zwołuje Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia.
2. Zaproszenia z podaniem porządku obrad winno być Bractwom doręczone 4 tygodnie przed Zjazdem.
3. Do prawomocności uchwał Krajowego Zjazdu wymagana jest obecność co najmniej połowy delegatów bractw zjednoczonych, uprawnionych do głosowania.
4. O ile na wyznaczony czas nie przybędzie wymagana ilość delegatów, przewodniczący na sali obrad wyznacza drugi termin Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia pół godziny później.
Uchwały tegoż Zjazdu są obowiązujące bez względu na ilość obecnych przedstawicieli Bractw.

§ 16

1. Zarząd Zjednoczenia zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia :

a) o ile uważa to za konieczne,
b) na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby bractw zjednoczonych z podaniem powodu i sprawy,
c) na wniosek komisji rewizyjnej,

2. Nadzwyczajny Zjazd obraduje tylko na temat sprawy z powodu, której był zwołany.
3. Zaproszenie z podaniem porządku obrad winno być Bractwom doręczone co najmniej 14 dni przed Zjazdem.

§ 17

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia należy:

a) wybór i odwoływanie członków wybieralnych Zarządu Zjednoczenia,
b) wybór Komisji Rewizyjnej,
c) wybór Sądu Honorowego,
d) odwołanie Zarządu lub jego członków,
e) wykluczenie Bractwa naruszającego przepisy statutu,
f) ustanawianie odznak, insygniów i odznaczeń,
g) podejmowanie uchwał o członkostwie w krajowych i międzynarodowych organizacjach bractw strzeleckich, oraz dokonywanie wyboru przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Zjednoczenia w tych organizacjach,
h) powoływanie komisji specjalnych do załatwienia określonych spraw,
i) nadawanie tytułu członków i prezesów honorowych Zjednoczenia,
Dla nadania godności prezesa honorowego Zjednoczenia konieczna jest uchwała,3/4 głosów delegatów, zaś dla członka honorowego 2/3 głosów delegatów Bractw obecnych na Krajowym Zjeździe,
j) udzielenie absolutorium Zarządowi,
k) ustalanie wysokości składki do Zjednoczenia,
l) zatwierdzanie budżetu Zjednoczenia na rok obrachunkowy, którym jest rok kalendarzowy,
ł) uchwalanie programu działania Zjednoczenia KBS R.P. w okresie między kolejnymi Zjazdami wraz z preliminarzem wydatków,
m) uchwalanie zmian statutu,
n) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Zjednoczenia.

§ 18

1. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia zapadają zwykłąwiększością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Głosowania są jawne jeśli Zjazd nie zadecyduje inaczej.
3. Wybory prezesa, wybieralnych członków Zarządu, komisji rewizyjnej i sądu honorowego są tajne.
4. Obradom przewodniczy uprawniony do głosowania delegat wybrany przez Zjazd.
5. Protokół ze Zjazdu spisuje sekretarz Zjednoczenia, względnie inna osoba, powołana do tego przez przewodniczącego a podpisuje przewodniczący i protokolant.
6. Odpis protokołu z Krajowego Zjazdu Delegatów oraz treść uchwał na nim podjętych należy wysłać Bractwom nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty Zjazdu.

§ 19

Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia obejmować mogą tylko sprawy stawione na porządek obrad i zatwierdzone przez Zjazd, chyba że załatwienie innej w porządku obrad nie wymienionej sprawy następuje przez Zjazd większością co najmniej 2/3 głosów.

§ 20

1. Na czele Zjednoczenia stoi Zarząd.
2. W skład Zarządu wchodzi prezes i 10 członków. Ponadto w skład Zarządu wchodzą aktualni prezesi Okręgów.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4. Każdy członek Zarządu Zjednoczenia może pełnić wyłącznie jedną funkcję w tym gremium.

§ 21

Wyboru prezesa Zjednoczenia dokonuje się w pierwszej kolejności.

§ 22

1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu przysługuje delegatom uprawnionym do głosowania z pośród delegatów obecnych na Zjeździe.
2. W pierwszej kolejności kandydatów może zgłosić nowo wybrany Prezes Zjednoczenia.

§ 23

Wybrani na Zjeździe członkowie Zarządu wybierają spośród siebie:

a) od 1 do 3 wiceprezesów,
b) sekretarza i jego zastępcę,
c) skarbnika i jego zastępcę,
d) marszałka,
e) strzelmistrza,
f) chorążego.

Członkowie Zarządu, którym nie powierzono żadnej funkcji są ławnikami.

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub z jego polecenia wiceprezes w miarę potrzeby, przynajmniej raz w każdym półroczu.
2. Uchwały zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równości głosów prezesowi przysługuje głos decydujący.
3. Protokoły z posiedzeń Zarządu spisuje sekretarz Zjednoczenia względnie jego zastępca a podpisują przewodniczący zebrania i osoba sporządzająca protokół.

§ 25

Do kompetencji Zarządu Zjednoczenia należy:

a) wydawanie zarządzeń, dotyczących ogółu zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich,
b) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia,
c) zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia na żądanie połowy jego członków,
d) ustalanie daty (w przepisanym terminie), miejsca i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia. To samo dotyczy innych imprez organizowanych przez Zjednoczenie,
e) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
f) powoływanie nowych okręgów i sprawowanie nadzoru nad formalną i merytoryczną ich działalnością,
g) uchwalanie: nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz innych zobowiązań majątkowych,
h) ustalanie projektu budżetu Zjednoczenia na rok obrachunkowy,
i) przyjmowanie do Zjednoczenia nowych Bractw oraz przydzielanie ich do okręgów.
j) wykluczanie bractw ze Zjednoczenia na podstawie § 10 statutu,
k) proponowanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów wysokość składek,
l) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód może być przeznaczony jedynie na działalność statutową Zjednoczenia.

§ 26

Zarząd Zjednoczenia działa wyłącznie na podstawie statutu i uchwalonego przez siebie regulaminu.

Regulamin pracy Zarządu Zjednoczenia, oraz wszelkie jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Krajowy Zjazd Delegatów w drodze głosowania.

§ 27

1. Prezes Zjednoczenia kieruje pracami Zarządu oraz zwołuje jego posiedzenia.
2. Prezes przyjmuje i zwalnia pracowników biura w porozumieniu z Sekretarzem i Skarbnikiem.

§ 28

Sekretarz Zarządu kieruje biurem Zjednoczenia w porozumieniu z Prezesem.

§ 29

Skarbnik Zjednoczenia czuwa nad punktualnym płaceniem składek członkowskich i prowadzeniem księgowości, oraz dokonuje wszelkich wypłat z aprobatą podpisaną przez prezesa względnie wiceprezesa, zawiaduje również majątkiem Zjednoczenia.

§ 30

1. Marszałek Zjednoczenia zastępuje Zarząd Zjednoczenia na zewnątrz przed frontem Bractw Zjednoczonych podczas zbiorowych wystąpień, kongresów itp, czuwa nad sprawnym przysposobieniem wojskowym ogółu Bractw Zjednoczonych na podstawie wydanych regulaminów, ceremoniału i rozkazów aprobowanych przez Prezesa Zjednoczenia.

2. Organami wykonawczymi pracy Marszałka Zjednoczenia są marszałkowie/komendanci Bractw za pośrednictwem marszałków/komendantów Okręgów.

§ 31

1. Strzelmistrz Zjednoczenia czuwa nad przestrzeganiem regulaminów strzelniczych i jest z reguły przewodniczącym komisji strzelniczej podczas Zjazdu Delegatów Zjednoczenia i innych imprez Zjednoczenia na podstawie osobnego regulaminu strzelniczego.

2. Strzelmistrz we współpracy z Chorążym Zjednoczenia opracowuje coroczny kalendarz imprez strzeleckich.

§ 32

1. Chorąży Zjednoczenia sprawuje opiekę nad sztandarem Zjednoczenia i odpowiada za udział pocztu sztandarowego wraz ze sztandarem na wszystkich ważnych imprezach Zjednoczenia.

2. Chorąży wraz z ławnikami organizuje działalność kulturalną i charytatywną Zjednoczenia.

Król Kurkowy Zjednoczenia

§ 33

1. Członek zjednoczonych Bractw, który podczas kongresowego strzelania do tarczy królewskiej w myśl przepisów regulaminu strzelniczego Zjednoczenia zdobył najlepszy wynik, osiąga godność „Króla Kurkowego Zjednoczenia” do którego przywilejów należą:

a) honorowa reprezentacja Zjednoczenia na zewnątrz,
b) noszenie tradycyjnego przechodniego łańcucha królewskiego i odznak uchwalonych i wydanych przez Zarząd Zjednoczenia,
c) umarzania w drodze łaski kar, nałożonych Bractwom przez Sąd Honorowy Zjednoczenia według osobnego regulaminu, wydanego przez Sąd Honorowy Zjednoczenia,
d) prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu Zjednoczenia i Krajowych Zjazdach Delegatów Zjednoczenia z głosem doradczym.

2. W razie śmierci lub ustąpienia z jakichkolwiek powodów w czasie kadencji prawa reprezentacyjne Króla Kurkowego Zjednoczenia spełnia w kolejności - I Rycerz, względnie II Rycerz, którymi są następnie najlepsi strzelcy z tarczy królewskiej strzelania kongresowego.

Komisja Rewizyjna

§ 34

1. Organem kontroli wewnętrznej Zjednoczenia jest Komisja Rewizyjna. Krajowy Kongres Zjednoczenia wybiera Komisję Rewizyjną, składającą się z 6 członków na przeciąg 3 lat. W jej składzie powinien znaleźć się co najmniej jeden członek posiadający wykształcenie prawnicze i jeden posiadający wykształcenie ekonomiczne.
2. Przewodniczącego i protokolanta wybiera Komisja spośród siebie.
3. Na wypadek śmierci lub ustąpienia któregoś z członków przysługuje Komisji prawo uzupełnienia składu o innego członka spośród delegatów ostatniego Kongresu Zjednoczenia.
4. Komisja składa co najmniej 30 dni przed Zjazdem Delegatów protokół z dokonanej rewizji Zarządowi Zjednoczenia celem przedstawienia go Zjazdowi.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają przy obecności minimum 3 członków większością głosów. W przypadku równej ilości głosów głos decyduje głos przewodniczącego.
6. Komisja Rewizyjna działa wyłącznie na podstawie statutu i uchwalonego przez siebie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) Sprawdzanie: kasy, książek kasowych, stanu majątku i wszelkich dokumentów finansowych,
2) Kontroli realizacji uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
3) Kontroli zgodności ze statutem i obowiązującym prawem podejmowanych uchwał przez Zarząd Zjednoczenia,
4) Wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi,
5) Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.

Ustanawianie składek członkowskich

§ 36

1. Na pokrycie koniecznych wydatków Zjednoczenia każde zjednoczone Bractwo Kurkowe płaci do Kasy Zjednoczenia za każdego swojego członka składkę uchwaloną przez Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia.
2. Składki opłaca się z góry za cały rok, najpóźniej do 1 marca danego roku.
3. W razie nie uiszczenia składki Zarząd Zjednoczenia może zalegające ze składkami Bractwo wykluczyć z grona członków Zjednoczenia zgodnie z §10 statutu.

Reprezentacja Zjednoczenia na zewnątrz

§ 37

1. Wszelkie pisma oraz zobowiązania i ogłoszenia Zarządu winny być zaopatrzone w podpis prezesa i sekretarza względnie ich zastępców.
2. Wobec władz reprezentują Zjednoczenie członkowie Zarządu stosownie do swoich kompetencji.

Sąd Honorowy

§ 38

1. Sąd Honorowy Zjednoczenia rozstrzyga ostatecznie:

- wszelkie spory, które nie podlegają właściwości sądów honorowych poszczególnych Bractw i Okręgów,
- odwołania od orzeczeń sądów honorowych poszczególnych Bractw i Okręgów,
- spory pomiędzy Okręgami,
- spory pomiędzy Bractwami należącymi do różnych Okręgów.

2. W skład Sądu Honorowego wchodzi prezes i 4 członków wybranych przez Kongres Zjednoczenia na przeciąg 3 lat.
3. Komplet Sądu powinien składać się z 3 członków, który winien obradować pod przewodnictwem osoby posiadającej wykształcenie prawnicze. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
4. Sąd Honorowy działa wyłącznie na podstawie statutu i uchwalonego przez siebie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Organizacja Okręgów

§ 39

1. Okręgi powołuje Zarząd Zjednoczenia według potrzeby.
2. Okręgi mogą posiadać statuty które są zgodne ze statutem Zjednoczenia.
3. Okręgi mogą posiadać osobowość prawną.

§ 40

Siedzibę okręgu ustala Zjazd Delegatów Bractw stanowiących dany okręg, a następnie w terminie 30 dni powiadamia Zarząd Zjednoczenia.

§ 41

1. Na czele każdego Okręgu stoi Zarząd Okręgu, który mogą tworzyć:

- Prezes,
- Wiceprezesi,
- Sekretarz,
- Skarbnik,
- Marszałek,
- Strzelmistrz,
w liczbie nie więcej niż 9 osób.

2. Ilość członków Zarządu Okręgu określa zebranie Delegatów Okręgu stosowną uchwałą.
3. Każde Bractwo ma prawo wydelegować jednego członka na każde rozpoczęte 20 członków, chyba że Zarząd Okręgu w drodze uchwały postanowi inaczej.
4. Członków Zarządu Okręgu wybierają delegaci Bractw należących do tego Okręgu na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub przez aklamację na przeciąg 3 lat. Przepis § 20, pkt 3 stosuje się odpowiednio.
5. Kadencja władz okręgu rozpoczyna się i kończy równocześnie z kadencją Zarządu Zjednoczenia.

§ 42

1. Zarządy okręgowe mają na celu dopomagać Zarządowi Zjednoczenia w zrzeszaniu wszystkich na terenie okręgu położonych bractw strzeleckich i zgodnie z § 7 statutu Zjednoczenia działają przez:

a) nawiązanie osobistego kontaktu z bractwami kandydatami w celu pozyskania ich dla Zjednoczenia,
b) utrzymanie kontaktu z Bractwami należącymi do Okręgu, oraz lokalnymi władzami państwowymi i samorządowymi przy realizacji zamierzeń Zjednoczenia,
c) organizowanie w Okręgu zawodów strzeleckich na podstawie regulaminu strzelniczego Zjednoczenia,
d) wykonywanie uchwał Krajowych Kongresów i postanowień Zarządu Zjednoczenia.

2. Zarządy Okręgowe posługują się pieczęcią firmową z następującym napisem:
„Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej Okręg..................”.

§ 43

Do kompetencji zebrania delegatów Okręgu należy:

a) wybór członków Zarządu Okręgu,
b) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
c) wybór Sądu Honorowego Okręgu,
d) udzielenie pokwitowania Zarządowi i skarbnikowi,
e) ustalenie terminu i miejscowości mającego odbyć się strzelania okręgowego.

§ 44

1. Zebrania delegatów Okręgu odbywają się zgodnie z potrzebami, co najmniej raz w roku, z tym, że jedno najpóźniej 4 tygodnie przed Zjazdem Delegatów Zjednoczenia.
2. Zebrania zwołuje prezes Okręgu lub za jego wiedzą wiceprezes.
3. Zaproszenie z podaniem porządku obrad winno być Bractwom doręczone 2 tygodnie przed zebraniem.
4. Do prawomocności uchwał potrzebna jest obecność połowy przedstawicieli Bractw, należących do Okręgu.
5. O ile na wyznaczony czas nie przybędzie potrzebna ilość uprawnionych do głosowania, wtenczas przewodniczący na sali obrad wyznacza drugie zebranie pół godziny później. Uchwały tegoż zebrania są obowiązujące bez względu na ilość obecnych przedstawicieli Bractw.
6. Prawo zwołania zebrania delegatów okręgu przysługuje również Prezesowi Zjednoczenia.

§ 45

Komisja Rewizyjna w Okręgu opiera swoją działalność na przepisach § 35 niniejszego statutu.

§ 46

Przy sposobie reprezentowania Okręgu na zewnątrz, podpisywaniu wszelkich pism, zobowiązań, ogłoszeń, itp. stosuje się odpowiednio przepisy § 37 niniejszego statutu.

§ 47

1. Do kompetencji Sądu Honorowego Okręgu należy rozpatrywanie wszelkich sporów pomiędzy Bractwami w I instancji oraz innych sporów, które nie mogą być rozpatrzone przez sądy honorowe bractw.
2. Skład i sposób działania Sądu Honorowego wynika z analogicznego stosowania § 38 niniejszego statutu.

§ 48

Na pokrycie kosztów działalności Zarządu Okręgu, Bractwa przydzielone do Okręgu opłacają roczną składkę w wysokości ustalonej przez zebranie delegatów Okręgu.

Majątek Zjednoczenia

§ 49

1. Na majątek Zjednoczenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Zjednoczenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności, dochodów majątku Zjednoczenia oraz ofiarności publicznej i odsetek.

§ 50

Na pokrycie kosztów administracyjnych Zarządu Zjednoczenia, Zarząd ten jest uprawniony do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki i sposób rozwiązywania Zjednoczenia

§ 51

1. Rozwiązanie Zjednoczenia mocą uchwały Krajowego Kongresu Zjednoczenia jest tylko dopuszczalne, jeżeli liczba Bractw jako członków Zjednoczenia będzie niższa niż 5. Poza tym znajdują zastosowanie przepisy art. 36-39 prawa o stowarzyszeniach.
2. Majątek po Zjednoczeniu zwłaszcza przedmioty posiadające wartość artystyczną i historyczną po uprzednim spisaniu należy zdeponować w muzeum lub podobnej placówce a pozostały majątek po potrąceniu zobowiązań i kosztów należy przekazać organizacji charytatywnej.

§ 52

Statut niniejszy obowiązuje od chwili jego zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy w Poznaniu.


Załączniki:
Pobierz plik (Logotyp-ZKBS-RP-{3600x3600}.png)Logo ZKBS RP[Logo]3999 kB
Pobierz plik (ZKBS-RP-{1535}.png)Logotyp ZKBS RP[Logotyp]862 kB
Hymn BK logo