Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

Regulamin strzelniczy ZKBS

REGULAMIN STRZELNICZY
ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Regulamin Strzelniczy Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje na turniejach strzeleckich organizowanych przez Zjednoczenie, Okręgi oraz wszystkich imprezach II grupy.
2. Pozostałe imprezy strzeleckie organizowane w poszczególnych Bractwach odbywać się mogą według wewnętrznych regulaminów Bractw. Regulaminy wewnętrzne muszą jednak zawierać zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią i bezpieczeństwa na strzelnicy zawarte w niniejszym regulaminie.
3. Bractwa, które organizują swoje strzelania według odmiennych zasad niż opisane w niniejszym regulaminie zobowiązane są do opracowania swoich regulaminów wewnętrznych.

§ 2
Rodzaje strzelań

1. Strzelania tradycyjnie brackie:
a) o tytuł Króla Zjednoczenia lub Okręgu,
b) o tytuł Mistrza Zjednoczenia lub Okręgu,
c) o tytuł Króla Młodzieżowego Zjednoczenia lub Okręgu,
d) do tarcz brackich,
e) do kura.
2. Do innych tarcz.

§ 3
Uczestnictwo

1. W strzelaniu o tytuł Króla Zjednoczenia lub Okręgu oraz o tytuł Mistrza Zjednoczenia lub Okręgu mogą brać udział członkowie bractw kurkowych zrzeszonych w Zjednoczeniu, z bractw kurkowych, które mają uregulowane bieżące składki na rzecz Zjednoczenia.
2. W strzelaniu o tytuł Króla Młodzieżowego Zjednoczenia lub Okręgu mogą brać udział członkowie Młodzieżowych Drużyn Strzeleckich działających przy Bractwach zrzeszających młodzież w wieku od 15 do 25 lat. Członkowie MDS podczas strzelań muszą posiadać strój organizacyjny z wyraźnym logo Bractwa. Ponadto strzelający o tytuł Króla Młodzieżowego muszą posiadać pisemne zaświadczenie o byciu członkiem MDS podpisane przez Bractwo.
3. W strzelaniu do tarcz brackich mogą strzelać wyłącznie członkowie bractw kurkowych.
4. W strzelaniach do innych tarcz oraz do kura – uczestnictwo zgodnie z regulaminem organizatora imprezy.

§ 4
Terminy turniejów strzeleckich

1. Zarząd bractwa wyznacza terminy turniejów strzeleckich I i II grupy na następny rok najpóźniej do dnia 31 października i przekazuje do swego Okręgu, który przesyła uzgodniony terminarz imprez do Zarządu Zjednoczenia do dnia 30 listopada.
2. Zarząd Zjednoczenia uzgadnia i zatwierdza terminarz turniejów najpóźniej do końca roku poprzedzającego rok odbycia zaplanowanych imprez.

§ 5
Otwarcie strzelań

1. Otwarcie strzelań powinno rozpocząć się odśpiewaniem hymnu brackiego, wciągnięciem flagi na maszt i oddaniem strzałów honorowych.

§ 6
Ubiór uczestnika i postawa strzelecka

1. Do udziału w strzelaniach dopuszcza się członków bractw kurkowych w swoich ubiorach organizacyjnych.
2. Wszystkie strzelania brackie powinny odbywać się z postawy stojącej z wolnej ręki. Karabin nie może być przytrzymywany przez kurtkę. Łokieć i ramię ręki podtrzymującej karabin mogą być oparte o klatkę piersiową lub biodro.
3. Zabronione jest stosowanie rękawic, pasa oraz wszelkiego rodzaju zaczepów mających na celu zwiększenie sztywności broni i strzelca.

§ 7
Broń

1. W kategorii karabinów dozwolone są wszystkie rodzaje broni z jakich można strzelać zgodnie z decyzją na użytkowanie strzelnicy i jakie dopuści organizator imprezy. Przyrządy celownicze mogą być zarówno otwarte jak i zamknięte. Można stosować przesłony i filtry światła. Używanie lunet, kolimatorów i laserów jako celowników i grzybków do podparcia ręki jest zabronione. Karabiny mogą być wyposażone w ostrogi. Waga karabinów dowolna.
2. Organizator imprezy zobowiązany jest zapewnić dostateczną ilość broni, która powinna znajdować się na stojakach.
3. Członkowie bractw kurkowych mają prawo używania własnej broni pod warunkiem prze-kazania jej za pokwitowaniem upoważnionej osobie będącej przedstawicielem organizatora.
4. Organizator odpowiada prawnie i finansowo za przekazaną mu broń i ma obowiązek zabezpieczyć ją przed zniszczeniem, kradzieżą i działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
5. W przypadku nie spełnienia przez organizatora powyższych warunków, właściciel broni, ma prawo z niej strzelać, lecz nie musi jej udostępniać ogółowi strzelających.

§ 8
Amunicja

1. Amunicję zapewnia organizator.
2. Dopuszcza się używanie amunicji własnej strzelających za zgodą organizatora.

§ 9
Odległości

1. We wszystkich strzelaniach brackich zaleca się, aby odległość tarcz od linii strzelców wy-nosiła 50 m, organizator imprezy może postanowić inaczej.
2. Nie dotyczy to strzelania do kura, gdzie odległość ustala organizator imprezy.

§ 10
Rodzaje i oznaczenie tarcz

1. Wyróżnia się następujące rodzaje tarcz:
a) tradycyjne tarcze płytkowe,
b) tarcze punktowe:
- tarcze punktowe ozdobne,
- tarcze punktowe typu sportowego,
c) tarcze odchylane typu biatlon,
d) tarcze inne według tradycji i zwyczajów danego Bractwa.
2. Tradycyjne tarcze płytkowe mogą być z drewna lub innego materiału, w który można wbić kołek drewniany dla zaznaczenia strzału. W miejscu oznaczonym jako cel umieszcza wy-mienną płytkę ( tarczkę).
3. Tarcze punktowe mogą być w zależności od zwyczajów bractwa i rodzaju broni, różnych wymiarów. Mogą być również tarczami ozdobnymi.
4. Kur wykonany jest z drewna lub kory. Może być również z tzw. grzędą, która służy za cel, kur zaś stanowi pamiątkę dla zwycięzcy. Kur umocowany jest na stelażu, wykonanym z materiału, który nie powoduje rykoszetów. Można go umieścić także na wysokiej żerdzi. Jednak w takiej sytuacji karabin musi znajdować się w uchwycie ograniczającym oś strzału tylko do wewnętrznej krawędzi kulochwytu zamontowanego na tejże żerdzi wokół kura.
5. Każda tarcza i stanowisko strzeleckie muszą być oznaczone numerem czytelnym dla strzelca.

§ 11
Konkurencje strzeleckie

1. Strzelanie do tarcz płytkowych:
a) każdy strzelający oddaje po jednym strzale. W przestrzelinę wbija się kołek z numerem strzelającego. Wygrywa strzelający, którego strzał jest najbliżej środka płytki ( tarczki). Strzelanie to może być poprzedzone eliminacjami poprzez strzelanie do tarcz punktowych lub biatlonowych. Zarówno liczba strzelających w finale jak i ilości strzałów w eliminacjach powinny być określone w regulaminie strzelania. O kolejności strzelania w finale decyduje strzelec, który wygrał eliminacje (najwyższa ilość punktów lub uzyskanie jako pierwszy wymaganego limitu do tarcz biatlonowych),
b) w przypadku trafienia w płytkę strzelający ma prawo ją obejrzeć i poświadczyć fakt ten swoim podpisem na płytce. Płytki zmienia się po każdym trafieniu. Płytki muszą być opisane nazwą tarczy oraz imieniem i nazwiskiem strzelającego,
c) płytki z przestrzelinami przechowuje strzelmistrz lub osoby przez niego wyznaczone do końca strzelania, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich innym osobom.
2. Strzelanie do tarcz punktowych:
a) strzelanie to może służyć jako strzelanie eliminacyjne lub też jako osobna konkurencja,
b) w przypadku stwierdzenia większej ilości przestrzelin w tarczy niż zostało to przewidziane regulaminem, strzelcowi odejmuje się najlepsze trafienia,
c) jeżeli można stwierdzić, kto jest sprawcą większej ilości przestrzelin i nie jest nim strzelający, wtedy winowajca zobowiązany jest do sfinansowania następnej kolejki strzelań, a strzelający ma prawo zdecydować czy osiągnięty wynik z umniejszeniami zapisać czy też nie. W przypadku zapisania wyniku strzelający rezygnuje z powtórki strzelania.
3. Strzelanie do kura:
a) strzelający oddają po jednym strzale według listy. Kolejność strzelających na liście wynika z kolejności zapisów osób chętnych do strzelania lub losowania,
b) strzelanie odbywa się w systemie rotacyjnym aż do zestrzelenia kura. Zwycięzcą zostaje strzelec, który zestrzelił kura. Drugie miejsce zajmuje strzelec, który strzelał bezpośrednio przed zwycięzcą, zaś trzecie miejsce zajmuje strzelec, który według listy, strzelałby po zwycięzcy. Miejsca kolejne ustala się analogicznie według listy.

§ 12

Strzelanie o tytuł Króla Zjednoczenia lub Okręgu
1. Strzelanie odbywa się do tarczy płytkowej po jednym lub trzech strzałach bez eliminacji.
2. Zwycięzca otrzymuje tytuł Króla, drugie miejsce tytuł I Rycerza, trzecie miejsce tytuł II Rycerza.
3. Strzelanie odbywa się raz na trzy lata.

§ 13

Strzelanie o tytuł Króla Okręgu
1. Strzelanie odbywa się do tarczy płytkowej po jednym lub trzech strzałach z eliminacjami lub bez, dopuszcza się strzelanie do kura na wniosek zarządu Okręgu.
2. Zwycięzca otrzymuje tytuł Króla , drugie miejsce tytuł I Rycerza, trzecie miejsce tytuł II Rycerza.
3. Strzelanie odbywa się co rok.

§ 14
Strzelanie o tytuł Mistrza Zjednoczenia lub Okręgu
1. Strzelanie odbywa się do tarcz punktowych. Uczestnik oddaje tylko 1 serię składającą się z 5 strzałów.
2. Zwycięzca otrzymuje tytuł Mistrza, drugie miejsce tytuł I Vice Mistrza, trzecie II Vice Mistrza.
3. Strzelania te odbywają się co rok.

§ 15
Strzelanie o tytuł Króla Młodzieżowego Zjednoczenia lub Okręgu
1. Strzelanie odbywa się do kura po losowaniu kolejności strzelających.
2. Zwycięzca otrzymuje tytuł Króla Młodzieżowego, drugie miejsce tytuł I Rycerza Młodzieżowego, trzecie miejsce tytuł II Rycerza Młodzieżowego.
3. Strzelanie odbywa się co rok.

§ 16
Strzelanie do tarcz brackich

1. Strzelanie odbywa się do tarcz płytkowych.

§ 17
Strzelania sportowe

1. Strzelania sportowe odbywają się według regulaminu Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego (International Sport Shooting Federation – w skrócie ISSF).

§ 18
Nagrody

1. Nagrody powinny być przed rozpoczęciem strzelania wystawione na strzelnicy lub w innym widocznym i dostępnym miejscu z numeracją kolejności za poszczególne konkurencje.

§ 19
Kierownictwo techniczne

1. Kierownictwo i nadzór nad strzelaniem spoczywa w ręku strzelmistrza odpowiedniej rangi. Odpowiedzialny jest on za prawidłowy przebieg strzelania i za bezpieczeństwo. Przy rozstrzyganiu sporów zdanie strzelmistrza jest ostateczne.
2. W razie jego nieobecności Zarząd odpowiedniej rangi wyznacza osobę, która przejmuje obowiązki strzelmistrza.
3. Zarząd wyznacza również sędziego strzelania. Podlega on jednak strzelmistrzowi. Sędzia musi posiadać licencję sędziowską.
4. Pozostałych funkcyjnych takich jak: sędzia obliczający, sędzia stanowiskowy, tarczowi, sekretarz strzelania – wyznacza się w zależności od potrzeb.

§ 20
Zasady bezpieczeństwa

1. Za bezpieczeństwo na strzelnicy odpowiedzialny jest strzelmistrz.
2. Na strzelnicy obowiązywać muszą ogólne zasady bezpieczeństwa zgodne z ustawą o broni i amunicji oraz przepisami wykonawczymi.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

a) w czasie trwania strzelań zabronione jest wchodzenie na teren strzelnicy w obręb miejsc oznaczonych tablicami względnie znakami ostrzegawczymi lub czerwonymi chorągiewkami. Przechodzenie oraz przebywanie na strzelnicy dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
b) wchodzenie na główny i boczne wały ochronne w czasie strzelania jest zabronione i grozi śmiercią,
c) z bronią nie nabitą należy się obchodzić tak jak z bronią nabitą i załadowaną,
d) broń długą należy przenosić nie nabitą i nie załadowaną, przy czym zamek musi być bezwzględnie otwarty a lufa skierowana do góry,
e) broń krótką należy przenosić również nie nabitą w kaburze, walizeczce lub pudełku. Noszenie broni krótkiej w ręku jest surowo zabronione,
f) składanie się i celowanie poza stanowiskiem strzeleckim, nawet z broni nie załadowanej i nie nabitej jest surowo zabronione. Zabronione jest celowanie w kierunku osób nawet z broni nie załadowanej,
g) zabronione jest dotykanie cudzej broni bez zezwolenia jej właściciela lub odpowiedzialnego za nią upoważnionego przedstawiciela organizatora. Zakaz ten nie dotyczy przypadków, gdy sposób pozostawienia broni przez właściciela może zagrażać bezpieczeństwu – na polecenie osoby bezpośrednio za bezpieczeństwo odpowiedzialnej,
h) zakazane jest użycie do strzelania broni uszkodzonej, niesprawnej,
i) broń można ładować jedynie na stanowisku strzeleckim, po komendzie sędziego „wolno strzelać” lub „start”. Przy ładowaniu broń musi być skierowana wylotem lufy w kierunku tarczy,
j) zakazane jest oddawanie strzału nie obserwowanego przez sędziego,
k) strzały oddawane w celu rozgrzania lufy mogą być oddawane wyłącznie w czasie do tego przeznaczonym i za zgodą sędziego,
l) broni nabitej nie wolno odkładać, lufa musi być zawsze skierowana w kierunku tarczy,
ł) na sygnał „przerwij ogień” lub „stop” należy natychmiast przerwać strzelanie, rozładować broń i odłożyć ją. Ponowne załadowanie broni może nastąpić dopiero na komendę sędziego. Wszyscy strzelający powinni znać sygnały względnie znaki na przerwanie ognia,
m) wychodzenie przed stanowisko strzeleckie jest surowo zabronione,
n) każdy niewypał i zacięcie się broni należy natychmiast zgłosić sędziemu i ściśle zastosować się do jego poleceń,
o) po ukończeniu strzelania należy broń rozładować, sprawdzić czy nabój nie został w lufie, odłożyć broń, zgłosić sędziemu fakt zakończenia strzelania, zabrać pozostałą na stanowisku amunicję i niewypały, następnie odstawić broń na stojak lub schować ją do futerału,
p) każda osoba przebywająca na strzelnicy, po zauważeniu sytuacji mogącej zagrażać bezpieczeństwu życia ludzkiego – ma obowiązek wydać natychmiast komendę do przerwania ognia,
r) za spowodowanie nieszczęśliwego wypadku, odpowiedzialność karna ciąży na osobie, która ten wypadek spowodowała.

§ 21
Zasady informacji uczestników imprezy

1. Niniejszy regulamin musi być wywieszony na terenie strzelnicy.
2. Organizator musi także umieścić w widocznym dla wszystkich miejscu regulamin imprezy. Regulamin ten musi być wywieszony od początku aż do zakończenia trwania imprezy.
3. Regulamin imprezy powinien zawierać:

a) nazwy i rodzaje tarcz,
b) informację w jakich konkurencjach mogą brać udział członkowie bractw kurkowych, a w jakich goście,
c) w jaki sposób odbywać się będą eliminacje do poszczególnych tarcz (tarcze punktowe, tarcze biatlonowe lub inne),
d) zasady punktacji w strzelaniu do tarcz biatlonowych lub innych,
e) ilości finalistów lub ilość punktów niezbędną do zakwalifikowania się do finału,
f) ilość oddawanych strzałów w jednej serii eliminacyjnej i ilość strzałów oddawanych w finałach,
g) informację dotyczącą możliwości używania amunicji własnej przez strzelających tak w eliminacjach jak i w finałach,
h) orientacyjne czasy rozpoczęcia i zakończenia strzelań eliminacyjnych, czasy rozpoczęcia strzelań finałowych,
i) imię i nazwisko strzelmistrza, sędziego oraz upoważnionego przedstawiciela organizatora odpowiedzialnego za powierzoną broń.
4. Osoby funkcyjne na strzelnicy powinny być zaopatrzone w identyfikatory.

§ 22
Strzelania zjazdowe

1. Program strzelań zjazdowych ustala komisja złożona ze Strzelmistrza Zjednoczenia poszerzona o dwóch członków bractwa, na terenie, którego odbywa się zjazd. Zarząd Zjednoczenia zatwierdza przedłożony przez tę komisję program.
Bractwo podejmujące zjazd musi wykonać:
a) wszelkie prace przygotowawcze na swym terenie dla przeprowadzenia strzelań zjazdowych,
b) zabezpieczyć odpowiednią ilość osób funkcyjnych do obsługi strzelnicy,
c) ubezpieczyć imprezę od odpowiedzialności cywilno-prawnej,
d) przygotować strzelnicę, aby można było bezpiecznie przeprowadzić strzelania.
2. Zarząd Zjednoczenia ponosi koszty wykonania odznak dla Króla, Rycerzy, oraz Mistrza i Vice Mistrzów.

§ 23
Strzelania okręgowe

1. Zarząd Okręgu w porozumieniu z bractwem, na terenie którego odbędzie się strzelanie okręgowe ustala termin i czas trwania imprezy.
2. Program strzelania ustala komisja strzelnicza składająca się z prezesa lub wiceprezesa i strzelmistrza Okręgu oraz trzech członków bractwa. Komisję powołuje Zarząd Okręgu.
3. Zarząd Okręgu zatwierdza przedłożony przez tę komisję program. Komisja działa od dnia powołania aż do zakończenia wszystkich prac związanych z imprezą strzelania okręgowego. Bractwo na terenie, którego odbywa się impreza musi wykonać takie same obowiązki jak w §17.

§ 24
Strzelania charytatywne

1. Podczas imprez zjazdowych i II grupy Bractwo na terenie, którego odbywa się impreza zobowiązane jest do wystawienia na swój koszt tarczy charytatywnej, z której cały przychód wraz z listą strzelających przekazywany jest w ciągu 1 miesiąca na konto Zjednoczenia.
2. Podczas innych strzelań brackich można także wystawiać tarczę charytatywną, z której całkowity dochód należy przekazać na cele dobroczynne. Informację o tarczy i celu prze-kazaniu pieniędzy należy przesłać w ciągu 1 miesiąca do Zarządu Okręgu.

§ 25
Wszyscy uczestnicy imprezy powinni wykonać swoje strzelanie w sposób uczciwy i zgodny z regulaminem

1. Zachowania jak poniższe powodują całkowitą dyskwalifikację uczestnika z imprezy:
a) strzelanie z niedozwolonej podpórki,
b) strzelanie z niedozwolonej amunicji oraz broni,
c) świadome oddanie większej ilości strzałów niż przewiduje regulamin,
d) świadome oddanie strzału do cudzej tarczy,
e) manipulowanie przy przyrządach celowniczych cudzej broni,
f) podkładanie tarcz,
g) próby przekupstwa obsługi,
h) niebezpieczne obchodzenie się z bronią zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi.

§ 26
Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy obowiązuje z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Zjednoczenia.
2. Wszystkie dotychczasowe regulaminy strzelnicze tracą z tą chwilą swoją ważność.
3. Niniejszy regulamin powinien posiadać każdy członek Bractwa.Zarząd Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin Strzelniczy-2024.pdf)Regulamin Strzelniczy 2024[Regulamin]1164 kB