Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

Logo ZKBS RP
UCHWAŁA NR 1 ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RP
z dnia 24 lutego 2024 roku
W SPRAWIE USTANOWIENIA „ORDERU ZASŁUGI ZJEDNOCZENIA DLA BRACTWA - NOSZONEGO NA BRACKIM SZTANDARZE”


Art.1

W celu nagrodzenia zasług dla popularyzacji idei Bractw Kurkowych w służbie Państwa, ruchu brackiego i społeczeństwa ustanawia się:
ORDER ZASŁUGI ZJEDNOCZENIA DLA BRACTWA


Art. 2

Zasadniczymi odznakami Orderu Zasługi Zjednoczenia dla Bractwa są:

1. Krzyż srebrny lub złocony, emaliowany, w klasie RYCERSKI – srebrny, OFICERSKI - złoty i KOMANDORSKI zawieszony na tzw. „corona muralis”, z wpisaną pośrodku w otoku dewizą: „W jedności siła”.

2. Odznakę orderu zawiesza się na kokardzie uwiązanej ze wstążki określonej przepisami dla danego orderu lub dla odznaczenia.

3. Kolory wstęgi orderowej: wstążka ciemnozielona. Wzdłuż brzegów rozmieszczony jest czarny pasek, a środkiem pasek w barwach narodowych.

Art. 3

Order Zasługi Zjednoczenia do dekoracji sztandaru dzieli się na trzy klasy:

1. KRZYŻ KOMANDORSKI – zawieszany na wstędze z złotymi frędzlami;

2. KRZYŻ OFICERSKI – zawieszany na wstędze z złotymi frędzlami;

3. KRZYŻ RYCERSKI – zawieszany na wstędze z srebrnymi frędzlami.

Wzory rysunkowe odznaki i ich szczegółowe wymiary są załącznikiem do niniejszej uchwały, a oryginały i matryce przechowywane są w zbiorach Zjednoczenia.

Art. 4

UMIESZCZANIE ODZNACZEŃ NA SZTANDARZE

 1. Odznakę orderu zawiesza się na kokardzie uwiązanej ze wstążki określonej przepisami dla danego orderu lub dla odznaczenia. Kokardę z odznaką orderu lub odznaczenia umocowuje się do drzewca, pod kurem - orłem wieńczącym drzewce, od tej strony płata sztandaru, na której umieszczone jest godło państwowe lub brackie godło (strona główna). Końce wstążki, zakończone frędzlem koloru srebrnego lub złotego, zwisają wzdłuż drzewca i nie powinny być dłuższe niż szerokość płata sztandaru.
 2. większą liczbę odznak orderów i odznaczeń umieszcza się wzdłuż drzewca z góry na dół według kolejności ich noszenia.

Art. 5

1. Orderem Zasługi Zjednoczenia mogą być odznaczone bractwa, które dzięki sumiennej pracy i zaangażowanej postawie, w szczególny sposób zasłużyły się dla brackich idei wskazanych w art. 1.

a. KRZYŻ RYCERSKI – może być przyznany za szczególne zasługi na rzecz Zjednoczenia, aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym, za ofiarną filantropijną działalność na rzecz społeczności lokalnej. Mogą go otrzymać bractwa legitymujące się co najmniej 25 letnią przynależnością do Zjednoczenia;

b. KRZYŻ OFICERSKI – może być przyznany za aktywną działalność w okręgu, za zaangażowanie się w organizację imprez okręgowych, aktywny udział w imprezach brackich i państwowych, za popularyzację idei Zjednoczenia w regionie. Mogą go otrzymać bractwa legitymujące się co najmniej 30 letnią przynależnością do Zjednoczenia i po upływie 5 lat od przyznania Krzyża Rycerskiego;

c. KRZYŻ KOMANDORSKI – może być przyznany za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Zjednoczenia w skali kraju, za organizowanie współpracy z innymi organizacjami w kraju i za granicą, za organizowanie imprez ogólnokrajowych i szczególnie za aktywny w nich udział w okresie 40 lat od przystąpienia do Zjednoczenia i minimum po 10 letnim okresie od przyznania Krzyża Oficerskiego.

2. Odznaczone bractwo otrzymuje patent – list gratulacyjny z numerem nadania, a numer patentu jest jednocześnie wygrawerowany na odwrocie odznaczenia.

Art. 6

1. Odznaczenie jest przyznawany przez Prezesa Zjednoczenia na podstawie uzasadnionego wniosku:

a. Zarządu Okręgu lub Zarządu Zjednoczenia - w przypadku Krzyża Rycerskiego;

b. Zarządu Okręgu lub Zarządu Zjednoczenia - w przypadku Krzyża Oficerskiego;

c. Zarządu Zjednoczenia - w przypadku Krzyża Komandorskiego.

2. Okręg w porozumieniu z odznaczonym bractwem zobowiązany jest do uiszczenia dobrowolnej składki na rzecz Zjednoczenia, w wysokości nie mniejszej niż ustalona.

3. Kapitule Orderu przewodniczy każdorazowo aktualny Król Zjednoczenia, a w skład kapituły  wchodzą  Wiceprezesi Zjednoczenia.

4. Sprawy finansowe Orderu prowadzi Skarbnik Zjednoczenia.

5. Sekretariat Orderu prowadzi Sekretarz Zjednoczenia.

6. Nie rozpatruje się wniosków od bractw, które zalegają ze składkami na rzecz Zjednoczenia i Okręgów.

Art. 7

1. Orderem mogą być wyróżnione instytucje lub organizacje nie będące członkami Zjednoczenia, które szczególnie zasłużyły się dla idei brackiej.

2. Instytucje lub organizacje mogą być odznaczone Orderem w klasie Krzyża Rycerskiego na wstędze z frędzlami srebrnymi.

Art. 8

 1. Na straży honoru odznaczenia stoi Kapituła Orderu, dla którego została ustanowiona.
 2. Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu, a w szczególności:
 3. opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie odznaczenia, wniesione przez Zarząd Okręgu przed ich przedstawieniem Prezesowi Zjednoczenia,
 4. może wystąpić do Prezesa Zjednoczenia z inicjatywą nadania odznaczenia lub jego pozbawienia,
 5. może występować do Zarządu Zjednoczenia o podjęcie inicjatywy regulaminowej w sprawach dotyczących odznaczenia.

Art. 9

Przestaje być kawalerem Orderu Bractwo, które na mocy uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia zostało wykluczone ze struktur Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, w przypadku, gdy działalność danego Bractwa naruszała przepisy Statutu Zjednoczenia - § 10 pkt 2 a w zw. z § 17 pkt e Statutu.

Art. 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi oraz Kapitule Orderu Zasługi.

Art. 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 24 lutego 2024 r.

Załączniki:

 1. Wzór odznaczeń
 2. Akt nadania (załącznik niedostępny - otrzymuje uhonorowane bractwo)
 3. Regulamin wręczania odznaczenia
 4. Wniosek o nadanie odznaczenia
Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała nr 1 odznaczenia na sztandarze.pdf)Uchwała nr 1[odznaczenia na sztandarze]88 kB
Pobierz plik (Wniosek o Krzyż Komandorski ZKBS RP na sztandar bractwa.xls)Wniosek o przyznanie odznaczenia na sztandar[Krzyż Komandorski]76 kB
Pobierz plik (Wniosek o Krzyż Oficerski ZKBS RP na sztandar bractwa.xls)Wniosek o przyznanie odznaczenia na sztandar[Krzyż Oficerski]76 kB
Pobierz plik (Wniosek o Krzyż Rycerski ZKBS RP na sztandar bractwa.xls)Wniosek o przyznanie odznaczenia na sztandar[Krzyż Rycerski]78 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1.pdf)Załacznik nr 1[Wzory orderów]280 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1.pdf)Załącznik nr 3[Regulamin wręczania]74 kB